• Súkromné športové gymnázium ELBA začalo písať svoju históriu 1. septembra 2006. Zriaďovateľom školy je Ing. Emil Blicha – ELBA. Škola poskytuje úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore 7902 J 77 gymnázium – šport v osemročnej a štvorročnej forme a v študijnom odbore 7451 J športové gymnázium. Úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného alebo osemročného štúdia žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 3A. Vzdelávanie sa ukončuje maturitnou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelávania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

    Od 1. januára 2019 došlo k transformácii Súkromného športového gymnázia ELBA na Súkromnú strednú športovú školu ELBA. Nový kód školy je 671236. Je potrebné mať aktualizované číselníky.

    Poslaním školy je pripraviť študentov vo všeobecno-vzdelávacej oblasti prostredníctvom humanitných a prírodovedných predmetov na vysokoškolské štúdium. Rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pripravujeme absolventov aj pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatnia ako aktívni športovci, neskôr ako tréneri alebo športoví funkcionári.

    Súkromná stredná športová škola – ELBA Prešov je plnohodnotná stredná škola, ktorá je zaradená v sieti stredných škôl rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa 25. 10. 2004. Na základe zákona č. 506/2001 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení ako neštátna škola postavená na úroveň štátnych a cirkevných škôl so zákonným nárokom jej financovania.

    Úspešné uplatnenie našich absolventov v ďalšom pôsobení vo vysokoškolskom štúdiu alebo v reálnej odbornej praxi je alfou a omegou snaženia sa zriaďovateľa, manažmentu a pedagógov školy.

    Krédom našej školy je: „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov“.

    Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na pokračovanie vo vzdelávaní na vysokej škole, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.