• Absolvent športového gymnázia je osobnosťou, ktorá je ľudsky, spoločensky a vedomostne pripravená na život:

    • je morálne a eticky uvedomelý,
    • je flexibilný, schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
    • akceptuje jedinečnosť a odlišnosti iných,
    • ctí si a rešpektuje kultúrne a historické tradície.

     

    Vie uplatniť získané vedomosti a zručnosti pri ďalšom vzdelávaní sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium ktoréhokoľvek typu, absolvovať akúkoľvek formu pomaturitného štúdia. Vo vybranom športe získa kvalifikáciu tréner II. stupňa. Zároveň je pripravený na dráhu profesionálneho športovca, trénera, rozhodcu a funkcionára v športe.

    Vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, dorozumie sa dvoma svetovými jazykmi, ovláda prácu s počítačom, robí dobré meno škole svojím vystupovaním, vytvára kvalitné medziľudské vzťahy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať informácie, je usilovný, svedomitý, disciplinovaný a čestný, so zmyslom pre fair play.