•  

     

    PhDr. Viera Voľanská Huntejová

    Kontakt: 0911554846, viera.volanskahuntejova@elbaci.sk

     

    Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

    • pri rozhodovaní kam po skončení strednej školy,
    • pri problémoch s učením sa,
    • pri problémových vzťahoch v triede,
    • pri špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiakov.

     

    Charakteristika žiakov s vývinovými poruchami učenia

    Povinnosti rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     

    Konzultačné hodiny pre žiakov:

    pondelok - piatok, čas: 11:40 – 14:00 hod.

    • s prístupom k informáciám o VŠ aj z internetu
    • s prístupom k informáciám o VŠ v zahraničí
    • s prístupom k údajom o nadstavbovom štúdiu, pomaturitnom štúdiu

    Konzultačné hodiny pre rodičov – po predchádzajúcej dohode.

     

    Výchovné poradenstvo na škole sa zameriava na informovanie a propagovanie cieľov výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov, rodičov i pedagógov. Poskytuje konzultácie:

    • v oblasti vzdelávacej,
    • k príprave na štúdium na VŠ,
    • v osobnostnej, hodnotovej orientácii a na riešenie individuálnych problémov žiakov, využívaním poradenských služieb CPP.

    Množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, ktoré prichádzajú na našu školu  sú väčšinou vo forme  elektronických ponúk. Môžete sa s nimi oboznámiť prostredníctvom násteniek, priamo od výchovného poradcu, alebo aj prostredníctvom internetu. Tieto materiály sú pravidelne obmieňané, aktualizované.

    Informácie o VŠ:

    V otázke kam na vysokú školu umožňuje sa ľahšie zorientovať prostredníctvom portálu vysokých škôl www.portalvs.sk  –  postup hľadania je uverejnený aj v škole na nástenke - Výchovné poradenstvo.

    www.najdivs.cz , www.scio.czwww.univerzityeu.skwww.education.gov.skwww.uips.skwww.cermat.czwww.profesia.skwww.skolaonline.cz

    Informácie o všetkých českých vysokých školách nájdete na adrese: www.vysokoskolak.cz.

     

    Prihláška na VŠ

    Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku (ďalej len „prihláška“)

    Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

    Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo fakulta, alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.