• Školskí digitálni koordinátori

   • Premena našej školy

    Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na školu pre digitálnu dobu. Vykonávame konkrétne kroky, ktoré smerujú k jej transformácii na školu digitálnej excelencie – digitálnu školu. Vychádzame pritom z návrhu Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na roky 2021 - 2024. 

    Prvoradou aktivitou v tomto smere bolo definovanie vízie “Kde sme a kam smerujeme”. Na jej základe sme v školskom roku 2021/2022 vytvorili Akčný plán. Jedná sa o dynamický plán cieľov, ktorý budeme priebežne aktualizovať. Pre tvorbu vízie a akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania bola nevyhnutná naša sebareflexia pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní. Štandardom v rámci EÚ v tomto smere je online nástroj SELFIE. Tento nástroj bol implementovaný aj na našej škole.

    Od tohto školského roku, cez národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3), pôsobia na našej Súkromnej strednej športovej škole ELBA dvaja školskí digitálni koordinátori: Mgr. Ľuboslava Lejková a PaedDr. Erika Petrašková, PhD. 

     

     

    Úlohy a hlavné ciele školského digitálneho koordinátora (ŠDK)

    Úlohou školského digitálneho koordinátora (ŠDK) je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.  

    Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania pôsobí ŠDK v troch základných oblastiach:

    • vízia školy,

    • škola ako komunita aktérov (žiak, učiteľ, vedenie),

    • škola ako vzdelávacie prostredie.

    Činnosť (náplň práce) ŠDK

    V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. ŠDK zabezpečuje:

    • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,

    • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,

    • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,

    • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,

    • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,

    • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,

    • administráciu online testovaní,

    • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.