• Žiacka školská rada (ŽŠR) je pomocným samosprávnym orgánom školy. Motivuje žiakov na riešenie spoločných problémov, predkladanie a obhajovanie ich návrhov, a tým zainteresovanosti na riadení života školy. Nezanedbateľný je pedagogický aspekt žiackej samosprávy – učí žiakov samostatne myslieť a konať, formovať a prejavovať vlastné názory, argumentovať a obhajovať ich v komunikácií s rovesníkmi i dospelými. Koordinátorkou ŽŠR je Mgr. Lýdia Šoltisová. Študentskú radu tvoria zástupcovia z každej triedy.

    Hlavnou úlohou ŽŠR je:

    • zvyšovať hrdosť žiakov a študentov k škole
    • riadiť a koordinovať využívanie voľného času
    • rozvíjať samostatnosť pri organizovaní podujatí
    • dbať o vysokú organizačnú a estetickú úroveň školských a mimoškolských akcií
    • zapojiť žiakov do školských a mimoškolských prác