• Milí rodičia a priatelia školy,

   • aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu – ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v športovej a telovýchovnej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

    Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Školského klubu  ELBA.  Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, športových a voľnočasových aktivít našich žiakov.

    Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote žiakov našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne. Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok.

    Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

    Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

    • odmeňovanie žiakov za školskú a mimoškolskú športovú činnosť,
    • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity.
    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
    • skvalitnenie vybavenia školy modernou technikou,
    • kontinuálna inovácia IT techniky,
    • pobyty v prírode, turistické aktivity,
    • jednodňové pobyty na rôznych súťažiach, olympiádach.
     
    Ak sa rozhodnete podporiť náš školský klub, Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy, za čo Vám úprimne ďakujeme.

     

    V Prešove, 18. januára 2021                               

     

    Ing. Emil Blicha, prezident ŠK ELBA

     

    ŠK ELBA Prešov,  IČO 42381886      

    č. reg. NCRpo: 12947/2020

    č. ú.: IBAN: SK09 1100 0000 0029 4804 9174

     

    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby